BHXH tỉnh Quảng Trị quán triệt các Nghị quyết quan trọng của Chính phủ và triển khai nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

28/08/2020 05:08 PM


Ngày 28/8/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ quy định việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Công văn số 3796/UBND-VX của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2020-2021 và triển khai một số nội dung về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo BHXH tỉnh, Trưởng, phó các Phòng nghiệp vụ và Lãnh đạo BHXH các huyện, thị xã.

Toàn cảnh Hội nghị: Ảnh - N.Đ

Có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2020, Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ gồm 04 chương, 26 điều quy định rõ về tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức ở các mức độ: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, quy định các tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức bao gồm: Chính trị, tư tưởng; Đạo đức, lối sống; Tác phong, lề lối làm việc; Ý thức tổ chức kỷ luật; Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thay thế Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ, ngày 04/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2020/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam. BHXH Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tổ chức thu, chi chế độ BH thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: BHXH, BH thất nghiệp, BHYT; thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT theo quy định của pháp luật. BHXH Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; của Bộ Y tế về BHYT; của Bộ Tài chính về chế độ tài chính đối với các quỹ BHXH, BH thất nghiệp, BHYT.

BHXH Việt Nam được tổ chức và quản lý theo hệ thống dọc, tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương, gồm có: Ở trung ương là BHXH Việt Nam; Ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trực thuộc BHXH Việt Nam; Ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là BHXH huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trực thuộc BHXH tỉnh.

Bên cạnh việc quán triệt các Nghị định quan trọng của Chính phủ, Hội nghị đã phổ biến nội dung Công văn số 3796/UBND-VX của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2020-2021; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra để tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Trong đó, chú trọng truyền thông, vận động HSSV tham gia BHYT nhân dịp năm học mới 2020-2021; tiếp tục các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHXH bắt buộc...

Tại Hội nghị, đại diện BHXH các huyện, thị xã đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong công tác truyền thông, vận động đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phản ánh những khó khăn, hạn chế còn tồn tại để BHXH tỉnh có hướng chỉ đạo, giải quyết nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giám đốc BHXH tỉnh Hồ Sỹ Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị: Ảnh - N.Đ

Phát biểu Kết luận Hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh Hồ Sỹ Nam đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị: BHXH các huyện tiếp tục có sự tham mưu kịp thời cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để tăng cường chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Trong đó, chú trọng thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2020-2021, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo kế hoạch được giao. 

Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các nội dung của Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam và Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ quy định việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức đến toàn thể viên chức, lao động đơn vị để triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.

N.Đ