Triển khai Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, người lao động nói không với tiêu cực"

11/08/2020 04:04 PM


Công đoàn Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch phát động, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, người lao động nói không với tiêu cực” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Đoàn viên Công đoàn BHXH tỉnh tích cực tìm hiểu chính sách mới về BHXH, BHYT: Ảnh - N.Đ

Mục đích của Cuộc vận động là nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị về văn hóa ứng xử, chuẩn mức trong giải quyết công việc với công dân, tổ chức, đơn vị, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trung thành với Tổ quốc, tận tụy với Nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể thàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác, góp phần “Nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ, ý thức phục vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân”.

Cuộc vận động gồm những nội dung như: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Để triển khai thực hiện Cuộc vận động, Công đoàn BHXH tỉnh Quảng Trị đề ra nhiều nhóm giải pháp. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ, ý thức gắn bó với Nhân dân.

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của công chức, viên chức, người lao động. Vận động công chức, viên chức, người lao động gương mẫu chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật cán bộ công chức, Luật Viên chức, Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tuân thủ quy định những điều đảng viên công chức không được làm; Phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Phối hợp thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm công khai, minh bạch các chế độ, chính sách của cơ quan đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động trong công chức, viên chức, người lao động như: thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động.

Trên cơ sở nội dung phát động, Công đoàn BHXH tỉnh yêu cầu Công đoàn cơ sở thành viên BHXH các huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động cam kết thực hiện các nội dung của cuộc vân động, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn đơn vị, quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, người lao động nói không với tiêu cực”.

P.A.Đ