05/06/2018 02:38 PM

Nếu người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ trần thì thân nhân của người đó có được hưởng chế độ trợ cấp tuất không? Cách tính chế độ này đối với thân ...

 Thủ tục tham gia Bảo hiểm tự nguyện

 Mức đóng BHXH tự nguyện

Chế độ tử tuất trong bảo hiểm xã hội tự nguyện